Õpetaja Anne

Haridustehnoloogi blogi
Haridustehnoloogi blogi
Digitaip
Digitaip
Matemaatika põhivara 5. ja 6. klassile
Matemaatika põhivara 5. ja 6. klassile

5. klassi matemaatika

1. Naturaalarvud Lühidalt
Naturaalarvude klassid naturaalarvud, naturaalarvude klassid
Naturaalarvude esitamise viisid järkarvude summana, järguühikute kordsete summana
Naturaalarvude järjestamine ja võrdlemine järjestamine
Naturaalarvude ümardamine ümardamine
Kontrolltöö
2. Naturaalarvude liitmine ja lahutamine. Avaldis ja võrrand
Naturaalarvude liitmine. Liitmisseadused naturaalarvude liitmine, kommutatiivsuse seadus, assotsiatiivsuse seadus
Kirjalik liitmine
Rohkem kui kahe arvu liitmine
Naturaalarvude lahutamine. Lahutamise omadused naturaalarvude lahutamine, tehete omadused
Kirjalik lahutamine
Kuidas lahendada tekstülesannet? tekstülesande lahendamine
Matemaatilised avaldised avaldis
Võrrand ja selle lahendamine võrrand, tundmatu
Võrrandi koostamine
Kontrolltöö
3. Naturaalarvude korrutamine ja jagamine
Naturaalarvude korrutamine. Korrutamise vahetuvusseadus korrutamine, korrutamise kommutatiivsuse seadus
Korrutamise ühenduvusseadus korrutamise assotsiatiivsuse seadus
Korrutamise jaotuvusseadus korrutamise distributiivsuse seadus
Sulgude avamine. Ühisteguri sulgude ette toomine
Nullidega lõppevate arvude korrutamine
Valemi kasutamine
Naturaalarvude jagamine naturaalarvude jagamine
Jagatise põhiomadus jagatise põhiomadus
Jäägiga jagamine jaguvus
Kontrolltöö
4. Algarvud ja kordarvud
Algarvud ja kordarvud algarvud, kordarvud
Jaguvuse tunnused. Jaguvus 2, 5 ja 10-ga
Jaguvus 3 ja 9-ga
Jaguvuse tunnused jaguvuse tunnused
Kordarvu lahutamine algteguriteks arvu tegurid
Arvude ühistegurid suurim ühistegur
Arvude ühiskordsed vähim ühiskordne
Mitmesuguseid ülesandeid
Kontrolltöö
5. Geomeetrilised kujundid
Punkt. Sirglõik punkt, sirglõik
Lõikude võrdlemine ja liitmine
Kiir. Sirge. Tasand kiir, sirge
Arvkiir arvkiir
Mõõtskaalad mõõtmine, suurus, skaala
Arvandmete korrastamine
Diagramm diagramm
6. Nurgad. Sirgete vastastikune asend
Nurk nurk
Nurkade liigid nurkade liigitamine
Nurgakraad. Nurga mõõtmine nurgakraad, nurga mõõtmine
Nurga joonestamine
Hulknurgad. Ristkülik. Ruut hulknurk, ristkülik, ruut
Sirgete lõikumine. Paralleelsed ja ristuvad sirged , ristsirge
Kõrvunurgad kõrvunurgad
Tippnurgad tippnurgad
Ristuvate ja paralleelsete sirgete joonestamine
Kontrolltöö
7. Harilikud murrud
Harilikud murrud harilikud murrud
Murdude võrdlemine
Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine harilike murdudega arvutamine
Lihtmurrud ja liigmurrud lihtmurd, liiigmurd
Liigmurru täisosa ja murdosa segaarv
8. Kümnendmurrud
Murrud ja mõõtühikute kümnendsüsteem
Kümnendmurrud kümnendmurrud
Kümnendmurru koostis
Kümnendmurru kujutamine arvkiirel arvkiir
Kümnendmurdude võrdlemine
Kümnendmurru ümardamine ümardamine
Kontrolltöö
9. Tehted kümnendmurdudega
Kümnendmurdude liitmine kümnendmurdude liitmine
Kümnendmurdude lahutamine kümnendmurdude lahutamine
Kümnendmurdude korrutamine kümnendmurdude korrutamine
Kümnendmurru jagamine naturaalarvuga kümnendmurdude jagamine
Aritmeetiline keskmine aritmeetiline keskmine
Kümnendmurru jagamine kümnendmurruga kümnendmurdude jagamine
Mõõtkava ja plaanimõõt pikkusühikud
Kontrolltöö
10. Ruumilised kujundid
Risttahukas ja kuup. Risttahuka ja kuubi pindala pindalaühikud
Risttahuka ja kuubi ruumala ruumalaühikud
Kontrolltöö

6. klassi matemaatika

1. Harilikud murrud. Murdude teisendamine Lühidalt
Harilikud murrud harilikud murrud
Harilikud murrud. Liigmurru teisendamine segaarvuks lihtmurd, liigmurd, segaarv
Harilikud murrud. Segaarvu teisendamine liigmurruks
Harilikud murrud arvkiirel arvkiir
Murru põhiomadus hariliku murru põhiomadus
Murru taandamine hariliku murru taandamine, harilike murdude laiendamine
Murdude teisendamine ühenimeliseks
Murdude võrdlemine
Kontrolltöö
2. Harilike murdude liitmine ja lahutamine harilike murdude liitmine ja lahutamine
Ühenimeliste murdude liitmine
Erinimeliste murdude liitmine
Segaarvude liitmine
Ühenimeliste murdude lahutamine 
Erinimeliste murdude lahutamine 
Täisarvust murru lahutamine 
Segaarvude lahutamine
Harilike murdude liitmine ja lahutamine
Kontrolltöö
3. Murdude teisendamine. Harilike murdude korrutamine
Harilike murdude teisendamine kümnendmurdudeks murdude teisendamine
Lõpmatud kümnendmurrud lõplik ja lõpmatu kümnendmurd
Hariliku murru korrutamine naturaalarvuga
Harilike murdude korrutamine harilike murdude korrutamine
Osa leidmine arvust osa leidmine arvust
Kontrolltöö
4. Harilike murdude jagamine harilike murdude jagamine
Pöördarvud pöördarv
Harilike murdudega arvutamine harilike murdudega arvutamine
Kontrolltöö
5. Protsendid
Tutvume protsentidega protsent
Protsendid ja murrud
Protsendi leidmine arvust osa leidmine arvust, osamäär, terviku leidmine
Protsentülesannete lahendamine protsentarvutus
Laen ja intress intressid, aktsia ja dividend,
Kontrolltöö
6. Ringjoon ja ring ringjoon, ring
Ringjoone pikkus ringjoone pikkus
Ringi pindala ringi pindala
Ringi osad. Sektordiagramm sektordiagramm
Kontrolltöö
7. Geomeetrilisi konstruktsioone
Sümmeetria. Sümmeetrilised punktid sümmeetrilised kujundid, sümmeetriatelg
Kujundi peegeldamine sirgest peegeldustelg
Telgsümmeetria
Peegeldus punktist
Tsentraalsümmeetrilised kujundid
Lõigu poolitamine. Lõigu keskristsirge keskristsirge
Antud sirgele ristsirge joonestamine ristsirge
Nurga poolitamine nurgapoolitaja
Kontrolltöö
8. Geomeetrilised konstruktsioonid, kolmnurkade joonestamine
Kolmnurk ja selle elemendid kolmnurk
Kolmnurga nurkade summa kolmnurga nurgad
Kolmnurkade võrdsus kolmnurkade võrdsus
Kolmnurga joonestamine kolme külje järgi
Kolmnurga joonestamine kahe külje ja nendevahelise nurga järgi
Kolmnurga joonestamine ühe külje ja selle lähisnurkade järgi
Kolmnurkade võrdsuse tunnused KKK, KNK, NKN kolmnurkade võrdsuse tunnused
Kontrolltöö
9. Kolmnurkade liigitamine. Kolmnurga pindala
Kolmnurkade liigitamine kolmnurkade liigitamine, täisnurkne kolmnurk, võrdkülgne kolmnurk kolmnurkade liigitamine, täisnurkne kolmnurk, võrdkülgne kolmnurk
Võrdhaarse kolmnurga omadusi võrdhaarne kolmnurk
Kolmnurga alus ja kõrgus kolmnurga alus ja kõrgus
Kolmnurga pindala kolmnurga pindala
Kontrolltöö
10. Positiivsed ja negatiivsed arvud
Negatiivsed arvud negatiivsed arvud
Arvtelg arvtelg
Vastandarvud. Arvu absoluutväärtus vastandarv, absoluutväärtus
Naturaalarvud, täisarvud ja ratsionaalarvud ratsionaalarvud
Ratsionaalarvude võrdlemine
11. Tehted täisarvudega
Positiivse arvu liitmine ja lahutamine seosed vahe, vähendatava ja vähendaja vahel
Negatiivse arvu liitmine ja lahutamine liitmine, lahutamine
Kahe täisarvu liitmine ja lahutamine
Liitmise seadused. Mitme arvu liitmine kommutatiivsuse seadus, assotsiatiivsuse seadus
Täisarvude korrutamine ja jagamine korrutamine, seosed tegurite ja korrutise vahel, jagamine, seosed jagatava, jagaja ja jagatise vahel, korrutamise ja jagamise vahelised seosed
Kontrolltöö
12. Koordinaattasand koordinaattasand
Punkti asukoht tasandil punkt, praktiline töö
Ühtlase liikumise graafik
Koordinaattasand
Graafiku joonestamine koordinaattasandil
Kontrolltöö